Home

Deze website kijkt terug naar de gebeurtenissen kort voor, tijdens en na de aanslagen van 6 februari 1972 op het compressorstation van Ravenstein en Ommen, gepleegd uit naam van “Zwarte September” (Al Fatah).


Foto: Chris van Beers
Het compressorstation te Ravenstein in 2020 foto: Martinus

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.